Kosár tartalma

0 tétel van      Fizetendő:
Szállítási díj nélkül
Az összeg az ÁFA-t tartalmazza

Kosár Megrendelem  

Menü

Eszközök

Kosár tartalma

0 tétel van      Fizetendő:
Szállítási díj nélkül
Az összeg az ÁFA-t tartalmazza

Kosár Megrendelem  

Játékszabályzat

Our Story Instagram nyereményjáték szabályzat

1. A játék és a szervező
Jelen szabályzat a Pólószabó Hungary Kft. (továbbiakban: Szervező) által kezelt,
karbantartott Our Story Instagram-oldalán futó „Nyereményjáték” (a továbbiakban: Játék)
vonatkozik. A játék független a Instagram-tól.

2. Kik vehetnek részt a játékban?
A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki
Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a
Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi
szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban
kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan
kizárásra kerül.
A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. §
(1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

3. A játék lebonyolítása, menete és időtartama
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.
Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
A játékosoknak az Our Story Instagram-oldalán üzenőfali bejegyzés formájában
megfogalmazott adott Nyereményjáték feladatot kell végrehajtaniuk. Ahhoz, hogy egy
Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre az Our Story
Instagram oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia (Például: „Arra gondoltunk, hogy
egy szerencsés most egy ingyen Our Story könyvet zsebelhet be! És hogy mit kell tenned
ezért? Csak kommentelni! Szerinted Our Story Milán melyik zenei műfaj nagy kedvelője lehet?)
A nyertest/nyerteseket a kérdésre válaszolók adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki a
„Random Giveaway Picker PRO” alkalmazás segítségével.
A játék időtartama: 2022. Szeptember 19. – 2022. Október 19. 23:59.
Nyertesek száma: 1 fő
4. Nyeremény
A véletlenszerű sorsolással kiválasztott, az Instagram bejegyzésben foglalt kérdésre választ
adó nyertes nyereménye egy egyedi, személyre szabott könyv.
A nyereményhez kapcsolódó adók megfizetését Szervező teljes egészében átvállalja.

Sorsolás és eredményhirdetés: 2022. Október 20. 15:00 óra
A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.
A nyertes nevét a Szervező Instagram-oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt
időpontot követő 4 órán belül.
Pótnyerteseket hirdetünk, amennyiben a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére.
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
 a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 az értesítő üzenetre 3 munkanapon belül nem válaszol;
 ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a
Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon
szándékosan befolyásolni próbálja;
 jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti
 ha a 3. pontban írtak szerinti nyereményadó bevalláshoz szükséges személyes adatait
nem adja meg a Szervezőnek
5. Nyertesek értesítése
A nyertesekkel Instagram-üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a
nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a
kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához
és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.
Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok
közül egyet vagy többet (például adóazonosító jel) nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére
bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.
6. Nyeremények kézbesítése
A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Instagram-üzenetben majd e-mailben
vagy telefonon egyeztetjük.
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben
ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban
nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.
7. A Szervező felelőssége
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos
adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen
személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából,
valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható
elvesztéséből, egyéb okból történősikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből
eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás
A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk,
hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a
jelen szabályzatban részletezett célra, a nyertes azonosítására, nyereményének részleteivel
kapcsolatos egyeztetésre használjuk.
A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.1 pontban meghatározottaktól eltérő célokból
nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határ
ideig, illetve a játékban résztvevő tiltásinyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.
Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül,
ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak
egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.
A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről,
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a
módosításokról.
Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.
Engedélyszám: NAIH- 97284/2016

8.2 Játékos hozzájárulása
Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban hozzájárulását adja ahhoz, hogy
amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes
adatait (név, e-mail cím, postacím, adószám), a Szervező és a Megbízott a nyeremény
kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról
szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban feltétel nélkül beleegyezik abba,
hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények
kézbesítése céljából, a játékidőtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa
megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozók részére továbbítsa ugyanezen
célra.
A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történőkommunikációra
használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivételt képez az az eset,
amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy másik, külön Applikációban

történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott
játékszabály.

9. Kizárás
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyeremény játékszellemével
ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket
megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a
tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.
Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen
cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Játékost a Játékból.
10. Vegyes rendelkezések
A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának
lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.
Ezt a nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal
összefüggésbe nem hozható.

--------------------------------------------------------------

Our Story Facebook nyereményjáték szabályzat

1. A játék és a szervező
Jelen szabályzat a Pólószabó Hungary Kft. (továbbiakban: Szervező) által kezelt,
karbantartott Our Story Facebook-oldalán futó „Nyereményjáték” (a továbbiakban: Játék)
vonatkozik. A játék független a Facebooktól.

2. Kik vehetnek részt a játékban?
A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki
Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a
Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi
szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban
kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra
kerül.
A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. §
(1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

3. A játék lebonyolítása, menete és időtartama
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.
Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
A játékosoknak az Our Story Facebook-oldalán üzenőfali bejegyzés formájában
megfogalmazott adott Nyereményjáték feladatot kell végrehajtaniuk. Ahhoz, hogy egy
Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre az Our Story
Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia (Például: „Arra gondoltunk, hogy
egy szerencsés most egy ingyen Our Story könyvet zsebelhet be! És hogy mit kell tenned
ezért? Csak kommentelni! Szerinted Our Story Milán melyik zenei műfaj nagy kedvelője lehet?”)
A nyertest/nyerteseket a kérdésre válaszolók adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki a
https://socialwinner.besocial.hu/ alkalmazás segítségével.
A játék időtartama: 2022. Szeptember 19. – 2022. Október 19. 23:59.
Nyertesek száma: 1 fő
4. Nyeremény
A véletlenszerű sorsolással kiválasztott, az üzenőfali bejegyzésben foglalt kérdésre választ
adó nyertes nyereménye egy egyedi, személyre szabott könyv.
A nyereményhez kapcsolódó adók megfizetését Szervező teljes egészében átvállalja.

Sorsolás és eredményhirdetés: 2022. Augusztus 20. 15:00 óra
A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.
A nyertes nevét a Szervező Facebook-oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt
időpontot követő 4 órán belül.
Pótnyerteseket hirdetünk, amennyiben a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére.
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
 a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 az értesítő üzenetre 3 munkanapon belül nem válaszol;
 ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a
Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon
szándékosan befolyásolni próbálja;
 jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti
 ha a 3. pontban írtak szerinti nyereményadó bevalláshoz szükséges személyes adatait
nem adja meg a Szervezőnek
5. Nyertesek értesítése
A nyertesekkel Facebook-üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a
nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a
kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához
és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.
Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok
közül egyet vagy többet (például adóazonosító jel) nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére
bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.
6. Nyeremények kézbesítése
A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook-üzenetben majd e-mailben
vagy telefonon egyeztetjük.
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben
ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban
nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.
7. A Szervező felelőssége
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos
adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen
személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából,
valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható
elvesztéséből, egyéb okból történősikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből
eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás
A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk,
hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a
jelen szabályzatban részletezett célra, a nyertes azonosítására, nyereményének részleteivel
kapcsolatos egyeztetésre használjuk.
A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.1 pontban meghatározottaktól eltérő célokból
nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határ
ideig, illetve a játékban résztvevő tiltásinyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.
Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen
jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére
történő kezelésének megszüntetését kérni.
A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről,
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a
módosításokról.
Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.
Engedélyszám: NAIH- 97284/2016

8.2 Játékos hozzájárulása
Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban hozzájárulását adja ahhoz, hogy
amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes
adatait (név, e-mail cím, postacím, adószám), a Szervező és a Megbízott a nyeremény
kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról
szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban feltétel nélkül beleegyezik abba,
hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények
kézbesítése céljából, a játékidőtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa
megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozók részére továbbítsa ugyanezen
célra.
A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történőkommunikációra
használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivételt képez az az eset,
amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy másik, külön Applikációban

történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott
játékszabály.

9. Kizárás
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyeremény játékszellemével
ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket
megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a
tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.
Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen
cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Játékost a Játékból.
10. Vegyes rendelkezések
A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának
lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.
Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal
összefüggésbe nem hozható.

Az írás
nem az élet,
de néha
visszavezethet
az életbe
Stephen King

Biztos vagy benne?


Mégsem Igen