Kosár tartalma

0 tétel van      Fizetendő:
Szállítási díj nélkül
Az összeg az ÁFA-t tartalmazza

Kosár Megrendelem  

Menü

Eszközök

Kosár tartalma

0 tétel van      Fizetendő:
Szállítási díj nélkül
Az összeg az ÁFA-t tartalmazza

Kosár Megrendelem  

Játékszabályzat

Facebook nyereményjáték szabályzat:

 

 1. A játék és a szervező
  Jelen szabályzat a Pólószabó Hungary Kft. (továbbiakban: Szervező) által kezelt,
  karbantartott Our Story Facebook-oldalán futó „Nyereményjáték” (a továbbiakban: Játék)
  vonatkozik. A játék független a Facebooktól.

  2. Kik vehetnek részt a játékban?
  A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki
  Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
  A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a
  Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi
  szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban
  kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra
  kerül.
  A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. §
  (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

  3. A játék lebonyolítása, menete és időtartama
  A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.
  Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok
  vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
  A játékosoknak az Our Story Facebook-oldalán üzenőfali bejegyzés formájában
  megfogalmazott adott Nyereményjáték feladatot kell végrehajtaniuk. Ahhoz, hogy egy
  Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre az Our Story
  Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia (Például: „Ismersz olyan embert,
  aki már hetek óta karácsonyi lázban ég? Írd meg kommentben nekünk és mi kisorsolunk egy
  szerencsést, aki egy ingyenes OurStory könyvet kap ajándékba”)
  A nyertest/nyerteseket a kérdésre válaszolók adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki a
  https://socialwinner.besocial.hu/ alkalmazás segítségével.
  A játék időtartama: 2021. November 12. – 2021. December 02. 23:59.
  Nyertesek száma: 1 fő
  4. Nyeremény
  A véletlenszerű sorsolással kiválasztott, az üzenőfali bejegyzésben foglalt kérdésre választ
  adó nyertes nyereménye egy egyedi, személyre szabott könyv.
  A nyereményhez kapcsolódó adók megfizetését Szervező teljes egészében átvállalja.

  Sorsolás és eredményhirdetés: 2021. December 3. 15:00 óra
  A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.
  A nyertes nevét a Szervező Facebook-oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt
  időpontot követő 4 órán belül.
  Pótnyerteseket hirdetünk, amennyiben a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére.
  A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
   a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
   az értesítő üzenetre 3 munkanapon belül nem válaszol;
   ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
   egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a
  Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
   egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon
  szándékosan befolyásolni próbálja;
   jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti
   ha a 3. pontban írtak szerinti nyereményadó bevalláshoz szükséges személyes adatait
  nem adja meg a Szervezőnek
  5. Nyertesek értesítése
  A nyertesekkel Facebook-üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a
  nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a
  kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához
  és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.
  Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok
  közül egyet vagy többet (például adóazonosító jel) nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére
  bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.
  6. Nyeremények kézbesítése
  A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook-üzenetben majd e-mailben
  vagy telefonon egyeztetjük.
  A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben
  ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban
  nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.
  7. A Szervező felelőssége
  A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos
  adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen
  személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából,
  valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható
  elvesztéséből, egyéb okból történősikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből
  eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

  8. Adatkezelés és adatvédelem

  8.1 Tájékoztatás
  A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk,
  hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a
  jelen szabályzatban részletezett célra, a nyertes azonosítására, nyereményének részleteivel
  kapcsolatos egyeztetésre használjuk.
  A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.1 pontban meghatározottaktól eltérő célokból
  nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határ
  ideig, illetve a játékban résztvevő tiltásinyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.
  Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen
  jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére
  történő kezelésének megszüntetését kérni.
  A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről,
  címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
  Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a
  módosításokról.
  Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és
  Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.
  Engedélyszám: NAIH- 97284/2016

  8.2 Játékos hozzájárulása
  Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban hozzájárulását adja ahhoz, hogy
  amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes
  adatait (név, e-mail cím, postacím, adószám), a Szervező és a Megbízott a nyeremény
  kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról
  szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
  Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban feltétel nélkül beleegyezik abba,
  hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények
  kézbesítése céljából, a játékidőtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa
  megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozók részére továbbítsa ugyanezen
  célra.
  A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történőkommunikációra
  használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivételt képez az az eset,
  amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy másik, külön Applikációban

  történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott
  játékszabály.

  9. Kizárás
  A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyeremény játékszellemével
  ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket
  megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a
  tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.
  Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen
  cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Játékost a Játékból.
  10. Vegyes rendelkezések
  A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának
  lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.
  Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal
  összefüggésbe nem hozható.

Instagram nyereményjáték szabályzat:

1. A játék és a szervező
Jelen szabályzat a Pólószabó Hungary Kft. (továbbiakban: Szervező) által kezelt,
karbantartott Our Story Instagram-oldalán futó „Nyereményjáték” (a továbbiakban: Játék)
vonatkozik. A játék független a Instagram-tól.

2. Kik vehetnek részt a játékban?
A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki
Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a
Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi
szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban
kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan
kizárásra kerül.
A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. §
(1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

3. A játék lebonyolítása, menete és időtartama
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.
Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
A játékosoknak az Our Story Instagram-oldalán üzenőfali bejegyzés formájában
megfogalmazott adott Nyereményjáték feladatot kell végrehajtaniuk. Ahhoz, hogy egy
Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre az Our Story
Instagram oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia (Például: „ Ismersz olyan embert,
aki már hetek óta karácsonyi lázban ég? Írd meg kommentben nekünk és mi kisorsolunk egy
szerencsést, aki egy ingyenes OurStory könyvet kap ajándékba”)
A nyertest/nyerteseket a kérdésre válaszolók adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki a
„Random Giveaway Picker PRO” alkalmazás segítségével.
A játék időtartama: 2021. November 12. – 2021. December 02. 23:59.
Nyertesek száma: 1 fő
4. Nyeremény
A véletlenszerű sorsolással kiválasztott, az Instagram bejegyzésben foglalt kérdésre választ
adó nyertes nyereménye egy egyedi, személyre szabott könyv.
A nyereményhez kapcsolódó adók megfizetését Szervező teljes egészében átvállalja.

Sorsolás és eredményhirdetés: 2021. December 3. 15:00 óra
A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.
A nyertes nevét a Szervező Instagram-oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt
időpontot követő 4 órán belül.
Pótnyerteseket hirdetünk, amennyiben a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére.
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
 a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 az értesítő üzenetre 3 munkanapon belül nem válaszol;
 ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a
Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon
szándékosan befolyásolni próbálja;
 jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti
 ha a 3. pontban írtak szerinti nyereményadó bevalláshoz szükséges személyes adatait
nem adja meg a Szervezőnek
5. Nyertesek értesítése
A nyertesekkel Instagram-üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a
nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a
kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához
és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.
Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok
közül egyet vagy többet (például adóazonosító jel) nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére
bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.
6. Nyeremények kézbesítése
A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Instagram-üzenetben majd e-mailben
vagy telefonon egyeztetjük.
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben
ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban
nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.
7. A Szervező felelőssége
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos
adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen
személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából,
valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható
elvesztéséből, egyéb okból történősikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből
eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás
A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk,
hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a
jelen szabályzatban részletezett célra, a nyertes azonosítására, nyereményének részleteivel
kapcsolatos egyeztetésre használjuk.
A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.1 pontban meghatározottaktól eltérő célokból
nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határ
ideig, illetve a játékban résztvevő tiltásinyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.
Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül,
ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak
egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.
A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről,
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a
módosításokról.
Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.
Engedélyszám: NAIH- 97284/2016

8.2 Játékos hozzájárulása
Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban hozzájárulását adja ahhoz, hogy
amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes
adatait (név, e-mail cím, postacím, adószám), a Szervező és a Megbízott a nyeremény
kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról
szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban feltétel nélkül beleegyezik abba,
hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények
kézbesítése céljából, a játékidőtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa
megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozók részére továbbítsa ugyanezen
célra.
A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történőkommunikációra
használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivételt képez az az eset,
amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy másik, külön Applikációban

történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott
játékszabály.

9. Kizárás
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyeremény játékszellemével
ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket
megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a
tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.
Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen
cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Játékost a Játékból.
10. Vegyes rendelkezések
A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának
lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.
Ezt a nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal
összefüggésbe nem hozható.

Az írás
nem az élet,
de néha
visszavezethet
az életbe
Stephen King

Biztos vagy benne?


Mégsem Igen